a

Adatkezelési tájékoztató

 Bevezetés

A Barbara Mandala weboldalt üzemeltető Szabó Barbara e.v. (4033 Debrecen, Gorkij u. 7.; adószám: 79356501-1-29, nyilvántartási szám: 54746369 (a továbbiakban: Szolgáltató, adatkezelő) alá veti magát a következő szabályzatnak:

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (a továbbiakban: Rendelet) előírásainak megfelelően az Adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz, annak érdekében, hogy az érintett részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa, továbbá hogy az Adatkezelő elősegítse az érintett jogainak a gyakorlását.

 Jelen adatvédelmi tájékoztató az alábbi oldalak adatkezelését szabályozza: https:// www.barbaramandala.hu

Az adatkezelő és elérhetőségei

Név: Szabó Barbara egyéni vállalkozó

Székhely, panaszkezelés: 4033 Debrecen, Gorkij utca 7.

E-mail: barbi.mandala@gmail.com

Telefon: +36/30 386-6305

Weboldal: https:// www.barbaramandala.hu  

Fogalom meghatározások

 „személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

„adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

„adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

„adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

„címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;

„az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

„adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

A személyes adatok kezelésére vonatkozó elvek

A személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”);

gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne kezeljék ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon; a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően nem minősül az eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történő további adatkezelés („célhoz kötöttség”);

az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk („adattakarékosság”);

pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden észszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék („pontosság”);

tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, amennyiben a személyes adatok kezelésére a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül majd sor, az e rendeletben az érintettek jogainak és szabadságainak védelme érdekében előírt megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására is figyelemmel („korlátozott tárolhatóság”);

kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és bizalmas jelleg”).

Az adatkezelő felelős a fentiek megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés igazolására („elszámoltathatóság”).

Az adatkezelő nyilatkozik, hogy adatkezelése a jelen pontban foglalt alapelveknek megfelelően történik.

Webáruház üzemeltetése során végzett adatkezelések leírása

 1. I) Cookie-k használatával kapcsolatos tájékoztatás

Adatkezelő a honlap látogatása során cookie-kat (sütiket) használ. Ezek a sütik számokból és betűkből álló információcsomag, amit jelen honlap az Ön böngészőjének küld el azzal a céllal, hogy elmentse bizonyos beállításait, megkönnyítse a honlap használatát és közreműködik abban, hogy néhány releváns, statisztikai jellegű információt gyűjtsön a látogatóiról.

A cookie-k egy része nem tartalmaz személyes információkat és nem is alkalmas az egyéni felhasználó azonosítására, egy részük azonban olyan egyéni azonosítót tartalmaz- egy titkos, véletlenül generált számsort – amelyet az Ön eszköze tárol, ezzel az Ön azonosíthatóságát biztosítja. Az egyes cookie-k működési időtartamát az egyes sütik vonatkozó leírása tartalmazza.

Jogszabályi háttér és jogalap:

Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az Ön hozzájárulása.

Az adatkezelés célja: A Vásárlók azonosítása és a látogatók nyomon követése.

Az érintettek köre: A weboldalt látogató valamennyi érintett.

Honlap által használt cookie-k leírása, főbb jellemzők:

Google Chrome (https://support.google.com/chrome/answer/95647)

Internet Explorer (https://support.microsoft.com/hu-hu/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies)

Firefox (https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-engedelyezese-es-tiltasa-amit-weboldak-haszn

Safari (https://support.apple.com/kb/PH21411?locale=hu_HU)

I.1/ Google Ads konverziókövetés használata

A „Google Ads” nevű online reklámprogramot használja az adatkezelő, továbbá annak keretein belül igénybe veszi a Google konverziókövető szolgáltatását. A Google konverziókövetés a Google Inc. elemző szolgáltatása (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google“).

Amikor Vásárló egy weboldalt Google-hirdetés által ér el, akkor egy a konverziókövetéshez szükséges cookie kerül a számítógépére. Ezeknek a cookie-knak az érvényessége korlátozott, és nem tartalmaznak semmilyen személyes adatot, így a Vásárló nem is azonosítható általuk.

Amikor a Vásárló a weboldal bizonyos oldalait böngészi, és a cookie még nem járt le, akkor a Google és az adatkezelő is láthatja, hogy Vásárló a hirdetésre kattintott.

Minden Google Ads ügyfél másik cookie-t kap, így azokat az Ads ügyfeleinek weboldalain keresztül nem lehet nyomon követni.

Az információk – melyeket a konverziókövető cookie-k segítségével szereztek – azt a célt szolgálják, hogy az Ads konverziókövetést választó ügyfeleinek számára konverziós statisztikákat készítsenek. Az ügyfelek így tájékozódnak a hirdetésükre kattintó és konverziókövető címkével ellátott oldalra továbbított Vásárlók számáról. Azonban olyan információkhoz nem jutnak hozzá, melyekkel bármelyik Vásárlót azonosítani lehetne.

Ha nem szeretne részt venni a konverziókövetésben, akkor ezt elutasíthatja azáltal, hogy böngészőjében letiltja a cookie-k telepítésének lehetőségét. Ezután Ön nem fog szerepelni a konverziókövetési statisztikákban.

További információ valamint a Google adatvédelmi nyilatkozata az alábbi oldalon érhető el: www.google.de/policies/privacy/

I.2./ A Google Analytics alkalmazása

Ez a honlap a Google Analytics alkalmazást használja, amely a Google Inc. („Google”) webelemző szolgáltatása. A Google Analytics úgynevezett „cookie-kat”, szövegfájlokat használ, amelyeket a számítógépére mentenek, így elősegítik Vásárló által látogatott weblap használatának elemzését.

A Vásárló által használt weboldallal kapcsolatos cookie-kkal létrehozott információk rendszerint a Google egyik USA-beli szerverére kerülnek és tárolódnak. Az IP-anonimizálás weboldali aktiválásával a Google a Vásárló IP-címét az Európai Unió tagállamain belül vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államokban előzőleg megrövidíti.

A teljes IP-címnek a Google USA-ban lévő szerverére történő továbbítására és ottani lerövidítésére csak kivételes esetekben kerül sor. Eme weboldal üzemeltetőjének megbízásából a Google ezeket az információkat arra fogja használni, hogy kiértékelje, hogyan használta a Vásárló a honlapot, továbbá, hogy a weboldal üzemeltetőjének a honlap aktivitásával összefüggő jelentéseket készítsen, valamint, hogy a weboldal- és az internethasználattal kapcsolatos további szolgáltatásokat teljesítsen.

A Google Analytics keretein belül a Vásárló böngészője által továbbított IP-címet nem vezeti össze a Google más adataival. A cookie-k tárolását a Vásárló a böngészőjének megfelelő beállításával megakadályozhatja, azonban felhívjuk figyelmét, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy ennek a honlapnak nem minden funkciója lesz teljes körűen használható. Megakadályozhatja továbbá, hogy a Google gyűjtse és feldolgozza a cookie-k általi, a Vásárló weboldalhasználattal kapcsolatos adatait (beleértve az IP-címet is), ha letölti és telepíti a következő linken elérhető böngésző plugint. https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu

I.3./ Működéshez szigorúan szükséges cookie-k:

Ezek a cookie-k a weboldal használatához nélkülözhetetlenek, és lehetővé teszik a weboldal alapvető funkcióinak használatát. Ezek hiányában a weboldal számos funkciója nem lesz elérhető az Ön számára. Ezen cookie-k élettartama kizárólag a munkamenet idejére korlátozódik.

I.4./ Felhasználói élmény javítását szolgáló cookie-k:

Ezek a cookie-k információkat gyűjtenek az Ön weboldalhasználatáról, például, hogy mely oldalakat látogatja leggyakrabban, vagy milyen hibaüzenetet kap a weboldalról. Ezek a cookie-k nem gyűjtenek a látogatót azonosító információkat, vagyis teljesen általános, névtelen információkkal dolgoznak. Az ezekből nyert adatokat a weboldal teljesítményének javítására használja Adatkezelő. Ezen cookie-k élettartama kizárólag a munkamenet időtartamára korlátozódik.

I.5./ Utoljára megtekintett termék cookie:

Rögzíti a termékeket, amiket utoljára Ön megtekintett. Élettartamuk 60 nap.

I.6./ Utoljára megtekintett kategória:

Rögzíti az utoljára megtekintett kategóriát. Élettartama 60 nap.

I.7./ Munkamenet cookie

Ezek a sütik az Ön tartózkodási helyét, a böngésző nyelvét, a fizetés pénznemét tárolják, élettartamuk a böngésző bezárása, vagy maximum 2 óra.

I.8./ Mobil verzió, design cookie

Ezen sütik érzékelik az Ön által használt eszközt és mobilon átvált teljes nézetre. Élettartam 365 nap.

I.9./ Cookie elfogadás cookie

Az oldalra érkezéskor a figyelmeztető ablakban elfogadja a cookie-k tárolásáról szóló nyilatkozatot. Élettartama 365 nap.

I.10./ Kosár cookie

A kosárba helyezett termékeket rögzíti. Élettartama 365 nap.

I.11./ Remarketing cookie-k

A korábbi látogatók vagy felhasználók számára a Google Display hálózaton található egyéb webhelyeken való böngészés, illetve termékeivel vagy szolgáltatásaival kapcsolatos kifejezések keresésekor jelenhetnek meg.

 1. II) A szerződéskötés és teljesítés érdekében kezelt adatok

A szerződéskötés és teljesítés érdekében több adatkezelési eset is megvalósulhat. Tájékoztatjuk, hogy panaszkezeléssel, garanciális ügyintézés csak abban az esetben valósul meg, ha Ön él valamelyik itt rögzített jogával.

Amennyiben nem történik vásárlás a webshopon keresztül, csak látogatóként nézelődik a honlapon, akkor a marketing célú adatkezelésnél írtak vonatkozhatnak Önre, amennyiben marketing célú hozzájárulást ad számunkra.

II.1/ Kapcsolatfelvétel

Amennyiben telefonon, vagy emailben kérdéssel fordul Adatkezelőhöz bármely termék tekintetében.

Kezelt adatok: Kapcsolatfelvétel során Ön által megadott személyes adatok

Adatkezelés jogalapja: az Ön önkéntes hozzájárulása, Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja.

Adatkezelés célja: Tájékoztatás megadása

Adatkezelés időtartama: Adatokat kapcsolatfelvétel lezárultáig kezeljük ezen jogalap szerint. Amennyiben vásárlásra kerül sor a szerződéskötéshez, valamint a teljesítéshez 

II.2./ Regisztráció a weboldalon

A regisztráció elvégzésével az Adatkezelő kényelmesebben tud szolgáltatást biztosítani (pl. az érintett adatait újabb vásárláskor nem kell ismét megadni). A regisztráció nem feltétele a szerződéskötésnek.

Kezelt adatok: Név, szállítás és számlázási cím, email cím, telefonszám, megvásárolt termék jellemzőit és vásárlás időpontját

Adatkezelés jogalapja: az Ön önkéntes hozzájárulása, Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja.

Adatkezelés célja: Kényelmesebb szolgáltatás biztosítása az Ön részére

Adatkezelés időtartama: Hozzájárulás visszavonásáig.

Tájékoztatjuk, hogy személyes adatai kezeléséhez hozzájárulását bármikor visszavonhatja, a visszavonás nem érinti az addig jogszerűen történő adatkezelést.

II.3./ Rendelés feldolgozása

A rendelés feldolgozás a szerződés teljesítése érdekében szükséges adatkezelési tevékenység. Amennyiben rendelést adott le a webshopban, akkor az adatkezelés és az adatok megadása elengedhetetlen a szerződés teljesítéséhez.

Kezelt adatok: Név, szállítás és számlázási cím, email cím, telefonszám, megvásárolt termék jellemzőit és vásárlás időpontját

Adatkezelés jogalapja: Szerződés teljesítése, Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pontja

Adatkezelés célja: Az Ön által megrendelt termék átadása, eljuttatása az Ön részére.

Adatkezelés időtartama: Az adatokat a polgári jogi elévülési idő szerint 5 évig kezeljük.

II.4./ Számla kiállítása

Ezen adatkezelési tevékenység az Adatkezelő számla kiállítási és bizonylat megőrzési kötelezettségének teljesítése érdekében történik. AZ Sztv. 169. § (1)- (2) bekezdése alapján a gazdasági társaságoknak a könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot meg kell őrizniük.

Kezelt adatok: Név, számlázási cím, email cím

Adatkezelés jogalapja: Jogszabályi kötelezettség teljesítése, Rendelet (1) bekezdés c) pontja a következő jogszabályhelyek alapján:

 • Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. 159. § (1) bekezdése alapján a számla kibocsátása kötelező
 • A számvitelről szóló 2000. C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig kell megőrizni

Adatkezelés célja: Adatkezelő jogszabályi kötelezettségének teljesítése

Adatkezelés időtartama: számla kiállításától számított 8 év

II.5./ Áruszállításhoz kapcsolódó adatkezelés:

Kezelt adatok: Név, szállítási cím, email cím, telefonszám

Adatkezelés jogalapja: Szerződés teljesítése, Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pontja.

Adatkezelés célja: Az Ön által megrendelt termék kiszállítása

Adatkezelés időtartama: A megrendelt áruk kiszállításának időtartamáig kezeli ebből a célból Adatkezelő az adatokat.

II.6./ Garanciális ügyintézés

Amennyiben Ön garanciális panasszal fordul hozzánk az adatkezelés és az adatok megadása elengedhetetlen.

Kezelt adatok: Név, email cím, esetleg telefonszám, panasz tartalmában megadott személyes adatok

Adatkezelés jogalapja: Adatkezelő jogszabályi kötelezettségének teljesítése, Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pontja. Vonatkozó jogszabály: a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény.

Amennyiben garanciális igénye érvényesítése érdekében Adatkezelőhöz fordul, úgy Adatkezelő köteles a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (7) bekezdése alapján 5 évig a panaszt megőrizni.

Adatkezelés célja: Az Ön garanciális igényének érvényesítése, megfelelő elbírálása Adatkezelő által

Adatkezelés időtartama: garanciális ügyintézés lezárultától számított 5 év

II.7./ Egyéb fogyasztóvédelmi panaszok kezelése

Amennyiben Ön panasszal fordul hozzánk az adatkezelés és az adatok megadása elengedhetetlen.

Kezelt adatok: Név, email cím, esetleg telefonszám, panasz tartalmában megadott személyes adatok

Adatkezelés jogalapja: Adatkezelő jogszabályi kötelezettségének teljesítése, Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pontja. Vonatkozó jogszabály: a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény.

Amennyiben garanciális igénye érvényesítése érdekében Adatkezelőhöz fordul, úgy Adatkezelő köteles a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (7) bekezdése alapján 5 évig a panaszt megőrizni.

Adatkezelés célja: Az Ön panaszának kezelése

Adatkezelés időtartama: panasz kezelésének lezárultától számított 5 év

III) Hozzájárulás igazolhatóságával kapcsolatban kezelt adatok

A regisztráció, megrendelés, hírlevélre történő feliratkozás során az informatikai rendszer eltárolja a hozzájárulással kapcsolatos informatikai adatokat a későbbi bizonyíthatóság érdekében.

Kezelt adatok: IP cím, hozzájárulás időpontja

Adatkezelés jogalapja: Adatkezelőre vonatkozó jogszabályi kötelezettség teljesítése, Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pontja

Vonatkozó jogszabály: Rendelet 7. cikk (1) bekezdése írja elő.

„Ha az adatkezelés hozzájáruláson alapul, az adatkezelőnek képesnek kell lennie annak igazolására, hogy az érintett személyes adatainak kezeléséhez hozzájárult.”

Adatkezelés célja: Érintett hozzájárulásának igazolása

Adatkezelés időtartama: A jogszabályi kötelezettség szerint a hozzájárulás megadását az adatkezelés során bármikor igazolni szükséges, így az adatkezelés megszűnését követő elévülési idő lejártáig kerül tárolásra.

 1. IV) Hírlevél küldéssel kapcsolatos adatkezelés

Kezelt adatok: Név, email cím

Adatkezelés jogalapja: az Ön önkéntes hozzájárulása, Rendelet 6. cikk (1) a) pontja. Tájékoztatjuk, hogy az adatkezeléshez megadott hozzájárulását bármikor visszavonhatja. A hozzájárulás visszavonása a visszavonást megelőző adatkezelés jogszerűségét nem érinti.

Adatkezelés célja: Adatkezelő akciós termékeiről, Adatkezelővel kapcsolatos hírekről való tájékoztatás

Adatkezelés időtartama: Az Ön hozzájárulásának visszavonásáig történik az adatkezelés

 1. V) További adatkezelések

Amennyiben az Adatkezelő további adatkezelést kíván végezni, akkor előzetesen köteles tájékoztatni Önt az adatkezelés lényeges körülményeiről (jogszabályi háttér, adatkezelés jogalapja, célja, időtartama, kezelt adatok köre, címzettek köre).

Tájékoztatjuk Önt, hogy a hatóságok törvényi felhatalmazáson alapuló, írásbeli adatkéréseit az Adatkezelőnek teljesítenie kell.  Az Adatkezelő az adattovábbításokat az adatkezelési tevékenységekről vezetett nyilvántartásában rögzíti.

 

Adatfeldolgozók

 1. I) Tárhely szolgáltatásban a következő adatfeldolgozó vesz részt, mint adatfeldolgozó:

Név: Gyarmati Attila ev.

Levelezési cím: 4274 Hosszúpályi Hunyadi utca 35.

E-mail cím: gyarmatiattila@itkozpont.hu

Telefonszám: +36/70 280-8438

Az adatfeldolgozó az adatkezelővel kötött írásbeli szerződés alapján tárhelyet biztosít, amelyen a személyes adatok tárolására kerül sor.

 1. II) Online fizetéssel kapcsolatos adatfeldolgozás során adatfeldolgozó:

Név: OTP Mobil Kft.

Székhely: 1093 Budapest, Közraktár u. 30-32.

Telefonszám: +36 (1) 3666-611

E-mail cím: ugfelszolgalat@simple.hu

Weboldal: https://simple.hu

III) Számlázással kapcsolatos adatkezelés során adatfeldolgozó:

Név: Billingo Technologies Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Székhely: 1133 Budapest, Árbóc utca 6. 3. em.

Telefonszám: +36 (1) 500-9491

E-mail cím: hello@billingo.hu

Weboldal: https://www.billingo.hu/

 

Az adatkezelés során Önt megillető jogok ismertetése

Kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, valamint tiltakozhat a személyes adatainak kezelése ellen és Önnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához.

A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát, illetve tiltakozását az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:

 • Postai úton a 4033 Debrecen, Gorkij utca 7.
 • E-mail útján a mandala@gmail.com e-mail címen.
 1. I) A hozzáférés joga

Ön jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a rendeletben felsorolt információkhoz hozzáférést kapjon.

 1. II) A helyesbítéshez való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, Ön jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

III) A törléshez való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje az Önre vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy Önre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje meghatározott feltételek esetén.

 1. IV) Az elfeledtetéshez való jog

Ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy Ön kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

 

 1. V) Az adatkezelés korlátozásához való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

 • Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 • az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
 • Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e Ön jogos indokaival szemben.
 1. VI) Az adathordozhatósághoz való jog

Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta (…)

 VII) A tiltakozáshoz való jog

A jogos érdeken, illetve a közhatalmi jogosítványon, mint jogalapokon alapuló adatkezelések esetében Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a (…) kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is.

Tiltakozás közvetlen üzletszerzés estén

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon az Önre vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha Ön tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

VIII) Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

Ön jogosult arra, hogy ne terjedjen ki Önre az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

Az előző bekezdés nem alkalmazandó abban az esetben, ha a döntés:

 • Ön és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges; meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely Ön jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy
 • Ön kifejezett hozzájárulásán alapul.

Intézkedési határidő

Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja Önt a fenti kérelmek nyomán hozott intézkedésekről.

 

Szükség esetén ez 2 hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja Önt.

Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket Ön kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy Ön panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

Az adatkezelés biztonsága

Az adatkezelő és az általa alkalmazott adatfeldolgozó a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja.

A kezelt adatokat úgy kell tárolni, hogy azokhoz illetéktelenek ne férhessenek hozzá. Az adatok informatikai módszerrel történő tárolási módját úgy kell megválasztani, hogy azok törlése – az esetleg eltérő törlési határidőre is tekintettel – az adattörlési határidő lejártakor, illetve ha az egyéb okból szükséges, elvégezhető legyen. A törlésnek visszaállíthatatlannak kell lennie.

A személyes adatokat csak az arra jogosult személyek ismerhetik meg, azokhoz harmadik személyek nem férhetnek hozzá.  

Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről

Ha adatvédelmi incidens következik be és az valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja Önt.

A tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell az adatvédelmi tisztviselő vagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit; ismertetni kell az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket; ismertetni kell az adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.

Az érintettet nem kell tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:

 • az adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat;
 • az adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az
 • érintett jogaira és szabadságaira jelentett, magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem  valósul meg;
 • a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.

 

Ha az adatkezelő még nem értesítette az érintettet az adatvédelmi incidensről, a felügyeleti hatóság, miután mérlegelte, hogy az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár-e, elrendelheti az érintett tájékoztatását.

Adatvédelmi incidens bejelentése a hatóságnak

Az adatvédelmi incidenst az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti az 55. cikk alapján illetékes felügyeleti hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Ha a bejelentés nem történik meg 72 órán belül, mellékelni kell hozzá a késedelem igazolására szolgáló indokokat is.  

Panasztételi lehetőség

Az adatkezelő esetleges jogsértése ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.

Telefon: +36 -1-391-1400

Fax: +36-1-391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Adatkezelési tájékoztató módosítása

Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy jelen adatkezelési tájékoztatót az adatkezelés célját és jogalapját nem érintő módon módosítsa. A honlapon mindig megtalálható a hatályos adatkezelési tájékoztató.

Zárszó

A tájékoztató elkészítése során figyelemmel voltunk az alábbi jogszabályokra:

 • A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (GDPR)(2016. április 27.)
 • évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: Infotv.)
 • évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (főképp a 13/A. §a)
 • évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról;
 • évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (különösen a 6.§a)
 • évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról
 • évi C. törvény az elektronikus hírközlésről (kifejezetten a 155.§a)
 • 16/2011. sz. vélemény a viselkedésalapú online reklám bevált gyakorlatára vonatkozó EASA/IABajánlásról

0
  0
  Kosarad
  Üres a kosarad